BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

 

İş Sağlığı ve Güvenliği A.B.D.

Doç. Dr. GÜLİN FERYAL CAN
İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı

Nihal UĞUR

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Sekreteri

Tel: 0312 246 6664

 

Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 2016 yılında kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı’nda tezli ve tezsiz olmak üzere iki yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu yüksek lisans programları ile çalışma ortamlarında yapılması gereken periyodik risk değerlendirme,  üretimin mevzuat ile belirlenen sağlık ve güvenlik kurallarına uygun koşullarda yürütülmesi, işyeri acil durum planlarının oluşturulması, kaza yeri inceleme ve raporlaması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, endüstriyel kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması ve bertaraf edilmesi gibi sanayinin tüm iş kollarını kapsayan çalışmaların bilimsel ve sistematik bir temele oturtulmasını sağlamak hedeflenmektedir. Bilindiği gibi iş sağlığı ve güvenliği gelişmiş ülkelerde bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmaların artması ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ile birlikte bu alana olan ilgi de giderek artmaktadır. Küçük, orta, büyük ölçekli bütün sanayi kuruluşlarının çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik çıkarılan mevzuatlara uygun tedbirleri almaları ve çalışma alanlarını bu yönde düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu sayede, üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirilerek bilimsel metot ve analiz yöntemlerinin sanayide uygulanması ile verimliliğin arttırılması sağlanabilecektir. Ayrıca endüstriden sağlanacak bilgi ve imkânlar ile önemli bilimsel yayın ve çalışmaların gerçekleştirilmesi mümkün olabilecektir.

29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” madde 8.b.2’de “İş sağlığı ve iş güvenliği alanında YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi verileceği” hükmü yer almaktadır. Buna dayanarak İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları mezunlarımız (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavlara doğrudan katılma hakkına sahip olacaklardır.

Başkent Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarında eğitim dili Türkçe’dir.