Ders İçerikleriBilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

BİL 530 Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi
Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağlarının temelleri, ISO/OSI Temel Referans Modeli. Fiziki Veri Bağlayıcı, Ağ ve İletim katmanları. Yöneltme, Akış Kontrolü, Tıkanıklık Kontrolü. TCP/IP protokolleri dizisi. Üst Tabaka Protokolleri. Çağdaş Ağ Mimarileri.

BİL 533 Nesneye Yönelik Veritabanı Sistemleri
Nesneye yönelik modeller. Sorgu dilleri. Sürümler. Evrim. Yetkilendirme. Sorgu işleme. Depolama yönetimi ve dizinleme teknikleri. Sistemler. Ortak değişinti tanımı ve karşı değişinti. Maliyet modeli için türetilmiş parametrelerin formülasyonu.

BİL 534 İşletim Sistemleri Kuramı
Eşzamanlı Programlamanın Temelleri. Çoklu Görev İşletim Sistemleri. Birbirini Dışlama problemi ve kritik kısımlar. Semaphores ve Monitors. Kilitlenmeler. Dağılmış Birbirini Dışlama. Hataya Dayanıklılık. UNIX İşletim Sisteminin özellikleri ve iç yapısı.

BİL 536 Çokluortam Bilgi Sistemleri
Genel kavram ve terminolojiler. Çokluortam veri tipleri ve biçimleri. Çokluortam sistemler için mimariler. Çokluortam veritabanı yönetim sistemleri: Depolanma şekilleri ve yöntemleri. Geri-getirim modelleri ve ilgili veri yapıları. XML veritabanları. Zamansal veri modelleri. Çokluortam yaratım araçları ve çokluortam ürünlerinin geliştirilmesi.

BİL 538 Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş. CBS mimarisi. CBS girdi ve çıktı verileri. Veri modelleri (Izgara (raster) ve vektör veri modelleri). Konumsal verinin organizasyonu. Konumsal verinin temsili. Veritabanı yönetim sistemleri. Konumsal verinin analizi (ağ analizi, yakınlık analizi, 3-B görüntüleme). Mevcut CBS yazılımları (ArcGIS, MapInfo, ArcView) kullanılarak uygulama geliştirme.

BİL 540 Programlama Dilleri Kuramı
Kısa tarihçe. Bağlama. Programların yürütme zamanındaki yapıları. Parametre geçirme. Tip yapıcılar, veri tipleri, soyut veri tipleri, kapsülleme, tip uyumluluğu, tip denetimi, çok şekillilik. Komut seviyesinde kontrol yapıları. Ünite seviyesinde kontrol y apıları: coroutines, olağandışı durumlar, eş zamanlı üniteler. Güncel araştırma konuları.

BİL 542 İleri Derleyici Tasarımı
Derleyicilere giriş, sonlu otomata ve lexical analiz. Programlama dillerinin söz dizimi kurallarına göre tanımlanması. Temel ayrıştırma teknikleri. Verimli ayrıştırıcıların yapımı. Söz dizimine bağlı çevirim. Sembol tabloları. Yürütme zamanında hafıza yön etimi. Kod üretimi ve optimizasyonu.

BİL 543 Gezgin ve Kablosuz Ağ Oluşturma
Kablosuz bağlantı karakteristikleri. Kablosuz ortam erişimi. Kablosuz ve gezgin ağ mimarileri. Gezgin IP. Kablosuz ağlarda taşıma protokolleri. Kablosuz LAN. Bluetooth teknolojisi ve uygulamaları. Kablosuz hücresel ağlar. Kablosuz uygulama protokolleri. Özel amaca yönelik ağlar ve yönlendirme. Gezgin ağlarda QoS. Denkler ağı ve uygulamaları.

BİL 544 Biyobilişim
Moleküler biyoloji: temel kavramlar. Biyolojik veri akışı. Biyolojik veri tabanları: erişim ve arama stratejileri. Biyolojik dizin hizalama algoritmaları (Dinamik programlama, ikili hizalama, çoklu hizalama). Biyobilişimde örüntü tanıma yöntemleri (Yapay sinir ağları, saklı Markov modelleri, destek vektör makineleri, gruplama algoritmaları, sezgisel yöntemler). Biyobilişimde kullanılan veri yapıları (Sonek ağaçları, karar ağaçları, çizgeler). Örnek problem ve uygulamalar (Protein ikincil yapı tahmini, protein sınıflandırma, gen tanıma).

BİL 546 Nesneye Yönelik Sistemler
Nesneye yönelik kavramlar. Nesne yönelimli programlama dilleri. Smalltalk, C++ ve Java ile programlama.

BİL 547 Bilgisayar Grafiği
İki boyutlu uzayda temel kavramların tekrarı. 3 boyutlu modeller ve geometrik çevirimler. Grafik standartları (PHIGS,GKS) ve kullanıcı arabirimi standartları (X Windows). Gizli çizgi ve yüzeyler. Katı modelleme. Işıklandırma ve gölgeleme. Hareketlendirme.

BİL 548 Örüntü Tanıma
1, 2 ve daha yüksek boyutlu şekillerin tanınması. İstatistiksel ve dile dayalı yaklaşımlar. Uygulama alanlarının incelenmesi. Bayes Karar Verme Teorisi. Karar verme sınırları, sınıflayıcılar, ve ayırıcı fonksiyonlar. Parametrelerin tahmin edilmesi. Kümel eme. Özellik seçimi. Şekil tanımaya yapısal yaklaşımlar. Resim gramerleri ve dilleri. Suni yaklaşımlar. Sinir ağları. Konuşma tanıma.

BİL 549 Koşut Algoritmalar
Flynn'in sınıflandırması. Verilerin organizasyonu ve paralel bilgisayarların paralel veri depolama özellikleri. Paralel programlamaya giriş. Paralellik ve veri işleme. Paralel algoritmalar: senkronizasyon, haberleşme ve kritik bölgeler. Paralellik içeren problemler ve uygulamaları. Paralel programlama dilleri.

BİL 551 Yapay Zeka
Giriş, Turing testi, Yapay Zeka konusundaki araştırmaların incelenmesi, problem çözme ve tarama stratejileri. Oyun Oynama. Bilgi Gösterimi. Uzman Sistemler ve kural zincirleme. Görme. Doğal Dil İşleme. Makina Çevirimi. Otomatik Öğrenme. Sinir Ağları.

BİL 552 Sayısal Analiz
Doğrusal ve doğrusal olmayan denklemler ile bu denklemlerin tam ve yaklaşık çözüm yöntemleri. Differansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Sayısal yöntemler için algoritma tasarımı ve algoritmaların karşılaştırılması. Sayısal çözümlerde duyarlılık.

BİL 553 Veritabanı Yönetim Sistemleri Kuramı
Veri tabanına giriş. Veri tabanı tasarımı işlemi. İlişkisel Veritabanı Modeli, Semantik Veritabanı Modelleri. Sorgu işleme ve optimizasyon. Değişiklikler, kurtarma, ve eşzamanlılık kontrolü. Güvenlik ve bütünlük sınırlamaları. Genişletilmiş İlişkisel, Nesneye Dayalı, ve Uzman Veritabanı Sistemleri. Güncel araştırma konuları.

BİL 554 İstatistiksel Veri Analizi
Bilgisayar destekli keşif. Veri analizi ve sınıflandırması. Tanımlayıcı istatistik kullanımı ile mühendislikte deneysel model yapılandırması. Rassal örnekleme. Olasılık dağılım uydurma. Varyans analizi (ANOVA). Regresyon analizi. Sınıflandırma ve kümeleme. Öz-örgütsel haritalar. Destek vektör makineleri ve çekirdek yöntemler. Mevcut bilgisayar paketlerinin kullanımı ile uygulamalar.

BİL 555 Fonksiyonel Programlama
Lambda matematiği ve birleştiricileri. Fonksiyonel dillerin gerçekleştirimi. Modern fonksiyonel dillerinin temel özellikleri. Seçilen fonksiyonel programlama dilleri (Scheme, ML, Haskell) ile uygulamalar: türler, hesaplamalar, yapılar ve eşleme. Seri ve paralel fonksiyonel programların gerçekleştirimini etkileyen bellek yönetim konuları.

BİL 557 Matematiksel Programlama
Karar verme ve karar süreci. Matematiksel karar modelleri. Doğrusal programlama. Tamsayılı ve dinamik programlama. En kısa yol ve yayılma problemleri ve çözümleri. Rassal modeller.

BİL 560 Gerçek-zamanlı ve Gömülü Sistemler
Gerçek-zamanlı ve gömülü sistemlere giriş. Temel donanım özellikleri. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri: Tasarım yöntemleri, işletim sistemi servisleri ve gerçek-zamanlı çekirdekler. Çevre birimi sürücülerinin geliştirilmesi. Gömülü yazılım geliştirme araçları ve hata ayıklama yöntemleri.

BİL 562 Bilgi Süzgeçleme
Bilgi Süzgeçleme sistemlerinin tasarlanması için kavramsal çerçeve. Kullanıcı modellemeleri. Bilgi süzgeçleme sınıflamaları ve performans değerlendirmeleri. Matematiksel altyapılar. Dilbilimsel gereklilikler. Derlem tabanlı çalışma. Metin sınıflama. Konu algılama ve izleme. Konu algılama ve izleme için olasılık ve bilgi erişim yaklaşımları.

BİL 565 Otomata Teorisi
Biçimsel Gramerler. Sınırlı otomata ve düzenli ifadeler. Aşağı itilimli otomata ve metinden bağımsız gramerler. LR Gramerleri ve saptamalı metinden bağımsız diller. Turing Makinaları. Karar verilememezlik. Bilişimsel karmaşıklık. Yönetimi Güç Problemler. Cellular Otomata.

BİL 566 Sayısal Görüntü İşleme
Görüntü İşleme. Ayrık zaman sinyalleri ve sistemler. Örnekleme, yeniden yapılanma ve birimlendirme. Dijital görüntü gösterimi. Temel kavramlar. Görüntü çevirimleri. Görüntü geliştirme ve restore etme. Segmentlere ayırma ve tanımlama.

BİL 567 Algoritma Tasarımı ve Analizi
Temel kavramlar. Algoritmaların Karmaşıklığı. Aşağı ve yukarı sınır teorisi. Böl ve yut. Greedy yaklaşımı. Dinamik Programlama. Backtracking. Branch-and-Bound. NP-Complete and NP-Hard problemler. Karmaşıklık. Klasik hesaplama algoritmalarının karmaşıklığı nın hesaplanması.

BİL 569 İşaret Dilleri
İşaret dillerinin tarihi, metin işleme, yordamsal işaretleme, betik işaretleme, GML, SGML, belge yapısı, işaret özellikleri, belge tipi tanımlaması (DTD), ayrıştırma, HTML, genişletilmiş işaret dili (XML), XSL, XSLT ile dönüşüm, Xpath, Xlink, XML şemaları, SMIL, MathML, stil yaprakları ile sunum (CSS), belge nesne modeli (DOM), XML için basit API (SAX).

BİL 572 UP İle Nesneye Yönelik Çözümleme Tasarım
Sistem Çözümleme ve Sistem Geliştirme.
Proje Yönetimi. Nesnel Yaklaşım ve UP(Unified Process) Yöntemi. UML(Unified Modeling Language)  ve RUP(Rational Unified Process). Başlangıç Evresi ve İş Modeli. İhtiyaçlar Disiplini. Tasarım ve Çevre Disiplinleri. Uygulama, Deneme ve İşletim Disiplinleri. Sistem Geliştirmede Güncel Yaklaşımlar.

BİL 573 İleri Yazılım Mühendisliği
Giriş. Sistem Analizi ve Gereksinim Mühendisliği. Tasarım. Geliştirme. Doğrulama ve Sağlama. Yönetim. Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular: RUP(Rational Unified Process)  ve UML(Unified Modeling Language). Güvenlik Mühendisliği , Servis Yönlü  Yazılım Mühendisliği.

BİL 574 Bilgi Geri-Getirim Kuramı
Bilgiye erişimde kuramsal ve modelleme sorunları: otomatik indeksleme; arama ve çıktıların derecelendirilmesi için teknikler; erişim çıktısının değerlendirilmesi; otomatik sınıflama için klasik ve kullanıcı yönlü yaklaşımlar; ilgili geri besleme; markov modelleri; dağıtılmış erişim; belge süzme; çapraz dilli erişim; karar modellerini ve otomatik öğrenmenin rollerini, özellikle tümevarımla öğrenmenin yukarıdaki süreçlerdeki önemi.

BİL 575 İleri Bilgisayar Mimarileri
Bilgisayar sistemlerinin yapıları. RISC ve CISC mimarileri. Komut setleri. Mimari tasarım. İşlemci ve veri yolu organizasyonu . Performans çözümleme. Pipelining ve diğer performans artırıcı eknikler. I/O sistemleri. Paralel ve süper bilgisayarlara giriş v e bağlama ağları.

BİL 576 Uzman Sistemler
Uzman sistemler içerik ve teknikleri, araçlar ve kullanılan programlama dilleri, uzman sistem tasarımı, bilgi kazanımı, mevcut uzman sistemler ve uygulamaları ile güncel hayata uyarlanması.

BİL 579 Otomatik Konuşma Tanıma
Otomata kuramına ve konuşma tanımaya genel bakış. Otomata kuramsal temeller. Sonlu durum yazılım araçlarına giriş. Oransal ilişkiler, geçişler/dönüşler ve ağırlıklandırılmış sonlu durumlu dönüştürücüler. Ağırlıklandırılmış otomata algoritmaları. En-kısa yol algoritmaları. Ağırlıklandırılmış dönüştürücülerin birleşimi ile konuşma tanıma. Konuşma tanıma modelleri. Büyük derlem ile konuşma tanıma. Metni konuşmaya dönüştürme. Çalışma çerçevelerinin birleştirilmesi.

BİL 580 Yüksek Lisans Semineri

BİL 582 Veri Madenciliği
Veri madenciliğinde model gösterimi. Değerlendirme ve arama yöntemleri. Bilgi keşfetme. Sınıflama ve öbekleme. Eğilim ve sapma analizi. Bağımlılık türetimi. Bütünleşik bilgi keşfetme sistemleri, genişletilmiş veritabanı sistemleri ve uygulamalar.

BİL 584 Bilgi Yönetimi Ve Mühendisliği
Giriş.
Bilgi ve Bilgi Türleri. Bilgi Yönetimi. Bilgi Mühendisliği. Bilgi Yönetimi ve Mühendisliği (BYM) Teknolojileri. Bilgi Modellemesi ve UML(Unified Modeling Language). BYM Ömür Çevrimi. BYM ve Gelecek.

BİL 587 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

BİL 588 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

BİL 590 Yüksek Lisans Tezi

BİL 591 Bilgisayar Mühendisliği Projesi I

BİL 592 Bilgisayar Mühendisliği Projesi II

BİL 593 Mantık
Atomik cümleler. Atomik cümleler mantığı. Niceleyiciler mantığı. Biçimsel ispatlar ve niceleyiciler. Paradokslar. Hesaplanabilirlik ve mantık. Mantık ve yapay zeka. Bulanık mantık ve bulanık küme kuramına giriş.

BİL 594 Topoloji
Topolojik uzayların tanımlanması. Açık ve kapalı kümeler. Metrik uzaylar. Limit ve süreklilik. Topolojik özellikler: tıkızlık, bağlılık, ayrılabilirlik. Vektör uzayları ve fonksiyonel analiz. Çarpım uzayları. Ayırma aksiyomları.

Bil 595 Bilgisayar Cebiri
Kümeler, bağıntı, fonksiyonlar, kordinallik ve numaralama. Matematik tanımları kullanarak sembolik hesaplamalar ve işlemler. Doğrusal cebir ve polinom aritmetiği için modüler yöntemler ve hesaplamalar. Bilgisayar cebiri, sembolik hesaplama, cebirsel hesaplama, sembolik veri işleme ve sembolik cebirde modern algoritmalar.

BİL 597 Özyineli Fonksiyonlar

Özyineli tanımlar. Sayılabilir ve sayılamayan kümeler. Cantor’un köşegen yöntemi. Turing makineleri. Turing hesaplanabilir fonksiyonlar. Fonksiyonların bileşkesi. Hesaplanamayan fonksiyonlar. İlkel özyineli fonksiyonlar. Kısmi özyineli fonksiyonlar. Church-Turing savı.

BİL 621 Doğal Dil İşleme
Kelimelerin semantiği, deyimlerin semantiği, sıfatlamalar, linguistik değişkenler, linguistik yaklaşımlar. Mevcut kuramların incelenmesi. Uygulamalar.

BİL 630 Yüksek Hızlı Bilgisayar Ağları ve Veri İletişimi
TCP performans tasarımı, intranet tasarımı, trafik akış düzenlenmesi, çoğulortamlılık uygulamaları, ATM yapısı.

BİL 632 Dağıtılmış Hesaplama Sistemleri
İşletim Sistemlerinin temelleri ve Bilgisayar Ağları. Ağ İşletim Sistemleri. Dağıtılmış İşletim ve Dosya Sistemleri. Uzak İşlemciler Arası Haberleşme. Süreçler ve İşlemci dağılımı. Senkronizasyon ve kilitlenmeler. Dağıtılmış Dosya Sistemleri. Hataya Dayan ıklılık. Güvenlik. Dağıtılmış Sistem Mimarilerinin güncel örnekleri.

BİL 636 İleri UNIX
UNIX İşletim Sisteminin detayları. Süreç yapısı, Dosya sistemi, Bellek Yönetimi, Girdi/Çıktı ara birimleri, Ağ ara birimleri, Client/Server ve Daemon uygulamaları.

BİL 653 Yapay Sinir Ağları
Yapay sinir ağları teori ve uygulamaları. Nöron ve nöron ağlarıyla hesaplama modelleri. Sinirsel çağrışımlı yardımcı bellekler, şekil sınıflayıcıları, fonksiyon yaklaştırıcılar ve öğrenme algoritmaları. Bayesian öğrenme, prototipe dayalı öğrenme, karar ağ acı ile öğrenme ve ilgili teknikler. Takviyeli öğrenme, stokastik arama ve generik algoritmalar.

BİL 662 Makine Öğrenme
Otomatik öğrenme paradaymları. Öğrenme. Öğrenmenin gözlem sonuç mantığı, hipotez sonuç mantığı ve abductive şekilleri. Öğrenme yeteneği ile ilgili faktörler. Bağlantı modeli. Öğrenen programlar için programlama ortamları.

BİL 673 UNIX Ağ Programlama
Giriş. Taşıyıcı Tabaka: TCP ve UDP. İstemci/Sunucu programlama. Soketler. I/O çoklama. Daemon işlemler ve inetd. UNIX etki alanı protokolleri. İleri I/O fonksiyonları.

BİL 675 Kriptografi
Sayılar kuramının temel teoremleri. Aritmetik yapmada zaman hesabı. Öklid algoritması, kongrüanslık, çarpanlara ayırma. Sayılar kuramına dayalı kriptografi kuramları.Eliptik eğrilere dayalı kriptografi.

 

Ana Sayfa | Duyurular